Video Director

Daisuke SHIMADA

backnumber / 瞬き MV

Dir:Daisuke Shimada
Ph:Daisuke Shimada/Tomoyuki Kawakami/Hirohito Hata/Rachel chie Miller
AD:Mizuki Jin
Li:Kazuhide Toya
HM:HIROKO TAKASHIRO
St:Yuka Morika(S-14)
Pm:Fumino Suzuki
Pr:Takashi Sugai(CROMANYON)

MEMBER

TOP